FFE & LSA In-House Training

เนื่องในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
ได้มีการจัดอบรม ให้แก่ บุคลากร ประจำเรือ หัวข้อ “ Maritime Knowledge ”
ซึ่งทางบริษัทมารีน เซอร์วิเทค จำกัด มีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล ในครั้งนี้