Garmin Oregon 750

เครื่อง GPS (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา)

  • เครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
  • ความละเอียดจอภาพขนาด ๒๔๐ x ๔๐๐ พิกเซล
  • จอกภาพสี แสดงผลแบบ TFT-LCD (Thin Film Transistor)
  • บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดกว่า ๔,๐๐๐ จุด และสร้างเส้นทางได้มากกว่า ๒๐๐ เส้นทาง
  • บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ จุด
  • มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุและข้อมูลขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคมทางถนนตำแหน่งที่สำคัญมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ตำแหน่ง สามารถเลือกแสดงแผนที่ได้ทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งมีความลึกน้ำ และสัญลักษณ์เครื่องหมายช่วยในการเดินเรือ ครอบคลุมครบทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
  • มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ high – speed
  • มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
  • มีกล้องถ่ายภาพและสามารถกันน้ำได้