รางวัลนวัตกรรมแห่งงานนิทรรศการและการประชุม IBEX ประจำปี 2017

รางวัลนวัตกรรมแห่งงานนิทรรศการและการประชุม IBEX ประจำปี 2017 ที่งานนิทรรศการและการประชุมIBEX ปีนี้ ผลิตภัณฑ์ Seakeeper 3 ของบริษัท Seakeeper ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัลยอดนวัตกรรมสำหรับเครื่องจักรกล (NMMA Innovation Award for Mechanical Systems) ของสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ทางทะเลแห่งชาติ NMMA (National Marine Manufacturers Association) ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคนิคที่ช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ Seakeeper 3 ได้รับรางวัลนี้ รวมถึงระบบหน้าจอสัมผัสแบบใหม่ (ซึ่งสอดคล้องร่วมกับมาตรฐานNMEA), การรับรู้อาการทันที, ความสามารถในการติดตั้งแกนเอนเอียง และใช้ความต้องการพลังงานเพียงเล็กน้อยกล่าวคือเครื่องสามารถทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ และแน่นอนว่าผู้ใช้ยังคงได้รับการปรับปรุงความเสถียรให้ได้ถึงร้อยละ95 เพื่อลดอาการโคลงของเรือ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากบริษัท Seakeeper ด้วยต้นทุนเพียงร้อยละ 5 ของราคาโดยรวมของเรือเท่านั้o